Search

จองรถ  รับ-ส่งนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” จองล่วงหน้า 1 วัน

จองรถ รับ-ส่งนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” จองล่วงหน้า 1 วัน

(ทางจังหวัดศรีสะเกษได้เตรียมรถไว้สำหรับ นักกีฬา-เจ้าหน้าที่) ลิงค์คำขอใช้รถ รับ-ส่งนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ซึ่งให้บริการจากที่พักไปยังสนามการแข่งขัน หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา กำหนดให้จองรถล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน (จองก่อน 17.00 น.)

https://forms.gle/NCfF3YAaKEX45kw79