Search

จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565)

จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด แสดงตามจังหวัด